Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : a climbing pants                                   

a climbing pants

   You can climb wearing whatever you want. There is only one condition – it need to be comfortable. An old t-shirt and even older pants. But of course as everywhere among climbers exist fashion trends. For example in Warsaw most of girls wear HearBeat clothes. On the beginning I also was a big enthusiast of those fruity colours and fun forms. Now when everyone looks the same I am looking for something new.

Wspinać można się we wszystkim. Jedyny warunek to wygoda. Stary t-shirt i nawet starsze spodnie. Ale oczywiście jak wszędzie i wśród wspinaczy panują mody. Na przykład w Warszawie większość dziewczyn wspina się w ubraniach HearBeat. Na początku również byłam entuzjastką tych wszystkich owocowych kolorów i zabawnych form. Teraz, kiedy wszyscy wyglądają podobnie, szukam czegoś nowego.


I have some experience in sewing climbing pants. Here and here you can find these which I've made for my dear Mr. S. For me the most important thing is right fabric lasting and breathing, stretchy but also nice. Good climbing pants should look like ordinary trousers. And my looks! But in the same time I can move freely! A word of explanation why this shibori pattern is ideal for climbers. During rock climbing we use chalk which live white marks on clothes. On my pants you can barely see it.

Posiadam pewne doświadczenie w szyciu spodni wspinaczkowych. Tu i tu możecie znaleźć te, które zrobiłam dla moje drogiego pana S.  Dla mnie najważniejszą sprawą jest odpowiednia tkanina - wytrzymała i oddychająca, rozciągliwa, ale również ładna.  Dobre spodnie wspinaczkowe powinny wyglądać jak zwykłe spodnie. I moje tak właśnie wyglądają, ale jednocześnie mogę się w nich swobodnie poruszać. Słowo wyjaśnienia, czemu wzór shibori jest idealny dla wspinacza. Podczas wspinaczki używamy magnezji, która zostawia na ubraniach białe plamy. Na moich spodnie ledwo je dostrzeżecie.

This time I drafted sewing pattern myself (based on a pair of old pants). Sewing was quick and easy as I like.

Tym razem nie korzystałam z gotowego wykroju, tylko stworzyłam go sama na podstawie starych spodni. Szycie było szybki i proste - jak lubię. 

I hope my this year will be full of good rock climbing experience.

Mam nadzieję, że rok 2015 będzie pełen fajnych wspinaczkowych doświadczeń.Labels: , , ,