Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : WAChallange2015 #4 - sewing plan                                   

WAChallange2015 #4 - sewing plan

   


Ok, so this is my third month of WAChallenge2015 and I can't believe how much I am learning about style. During last two year I was focused on sewing, creating, looking for inspiring blogs about new techniques, patterns, etc. Now, most of my searching is about style. I am collecting new terms as “a signature look”,”style habits”, “a catalogue of proportion”. I've never thought about style as a kind of science. I was sure that style is all about intuition. All that rules really help me making my sewing choices for spring/summer capsule wardrobe. 

A więc, to już trzeci miesiąc WAChallenge2015! Nie mogę uwierzyć, jak wiele uczę się na temat stylu. W ciągu ostatnich dwóch lat byłam skupiona na szyciu, tworzeniu, szukaniu inspirujących blogów na temat nowych technik, wykrojów itp. Obecnie, większość moich poszukiwań skupia się na stylu. Kolekcjonuje nowe terminy a signature look” (zabijcie mnie, nie wiem, jak to zgrabnie na polski przetłumaczyć), "stylowy nawyk", "katalog proporcji". Nigdy nie myślałam o stylu jako o swego rodzaju nauce. Zawsze byłam przekonana, że styl to przede wszystkim kwestia intuicji. Wszystkie te mądre rady naprawdę pomagają mi dokonać moich szyciowych wyborów związanych z tworzeniem wiosenno-letniej garderoby kapsułkowej. 


A word about proportions. I was thinking about that problem a lot.How my body looks now, which parts I want to show, which I want to cover? I recently discovered that I really like emphasizing my waist. I feel the best wearing slim-fitting tops and loose-fitting bottoms. I love my new circle skirt and breton top. So I am going to follow that road. Of course I also need pants in my wardrobe, I have one ideal pair of high waisted grey trousers and I am going to copy them.

Słowo o proporcjach. Poświęciła temu zagadnieniu sporo przemyśleń. Jak wygląda teraz moje ciało, które części chcę pokazać, a które zakryć? Ostatnio odkryłam, że naprawdę lubię podkreślać talię. Najlepiej czuję się, nosząc dopasowaną górę i luźny dół. Uwielbiam moją nową spódnicę z połowy koła i jersejową bluzkę w bretońskie pasy. Zamierzam podążyć tą drogą. Oczywiście potrzebuję też spodni. Mam jedną idealną parę portek z wysokim stanem, mam nadzieję ją skopiować.


new fabrics!My sewing list for spring/summer capsule wardrobe includes:

Moja wiosenno-letnia garderoba kapsułkowa będzie zawierać:

Labels: , , , ,