Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : make a mistake                                   

make a mistake

   

Making mistakes is a part of learning process. My first cardigan was a big disaster. Sleeves - too big, fabric - too thin and light, stitch I’ve used - totally wrong! I don’t even want to comment my finishing technique.  Next one was so much better. 

Popełnianie błędów to część procesu uczenia się. Moj pierwszy kardigan okazał się totalną katastrofą. Rękawy - za szerokie, tkanina - za cienka i za lekka, ścieg, którego użyłam - całkowicie niewłaściwy! Nie bedę nawet komentować techniki wykończenia. Kolejny był już dyżo lepszy.

During last two year I’ve read hundreds of sewing instruction, tutorials etc. But nothing can’t substitute for experience. You can do everything according to instruction and finish with dress you don’t really want. To be a good dress-maker you need a lot of imagination. Not fantasy, but a hard knowledge about construction, fabrics, needles, stiches, pattern companies etc. For me it is very important to start my project with a ready sewing plan. I need to imagine all steps and sometimes it is very hard.  


W ciągu ostatnich dwóch lat przeczytałam ze sto instrukcji i tutoriali. Nic jednak nie zastąpi doświadczenia. Możesz zrobić wszystko zgodnie z instrukcją, a i tak skończysz z sukienktą, której wcale nie chcesz. By być dobrą krawcową potrzeba wiele wyobraźni. Nie fantazji (ułańskiej!), ale twardej wiedzy o konstrukcji, tkaninach, igłach, ściegach, wykrojach etc. Dla mnie kluczowe jest przygotowanie planu szycia, zanim jeszcze zacznę projekt. Muszę sobie wyobrazić kolejne kroki i bywa to niezwykle trudne.


Coming back to subject. Mistakes can be very painful and expensive. So don’t start your sewing adventure with exclusive fabric. Remember! on the beginning all clothes you make are fantastic, amazing, precious, but after a couple month of sewing you will see the most of them as a result of very crappy work. Sorry, that is true.  Mistakes can be also funny and harmless, sometimes even inspiring. 

Wracając do tematu. Błędy potrafią być bardzo bolesne i kosztowne. Więc nie zaczynajcie przygody z szyciem od ekskluzywnych tkanin. Pamiętajcie! na początku wszystkie własnoręcznie uszyte ubrania są fantastyczne, niewiarygodne i cenne, ale po kilku miesiącach szycia uznacie je za wynik bardzo kiepskiej roboty. Przykro mi, ale to prawda. Błędy potrafią też być zabawne i bezbolesne, czasem nawet inspirujące.


Labels: , ,